SammBamm

Sammy ; 18 ; happily taken πŸ’

ask me anything beautiful people (:/Archive/RSS

(Source: better-than-kanye-bitchh, via daavilaashley)

"So what? You failed your finals. You gained some weight. So what? You’re single again. You lost your job. So what? What now? You live. You try again. That’s what."

- (via entflohen)

(Source: c0ntemplations, via controlledd)