SammBamm

Sammy ; 18 ; happily taken πŸ’

ask me anything beautiful people (:/Archive/RSS

pleatedjeans:

via

(via the-absolute-funniest-posts)

*cuddles up close to you* *puts my mouth by your ear* I NEED CONSTANT REASSURANCE THAT YOU STILL ENJOY ME AND FIND OUR RELATIONSHIP APPEALING

(Source: hellapunx, via deceittt)

sleepysleepypretty:

having body hair annoys me but removing body hair also annoys me and also life, life annoys me

(Source: we-unhallowed, via sweetfuckingrevenge)

kingsleyyy:

just imagine how great life would be if pizza made u skinny

(via thatniggacharly)

piplump:

When you find fries in the bottom of your McDonald’s bag

image

(via thatniggacharly)